08 de gener 2009

TALLER DE PINTAPEDRER - Taller de "Pintapedrer"

Taller de pintar pedres i penjolls durant el Supermercat d'Art SARTC
Taller de pintar piedras y colgantes durante el Supermercado de Arte SARTC